Photo Rating Website
Index obsada film RPA ENG com RPA Verlag 144646 pwr
obowiązki technika farmacji na stażu

aaaaSTUDIO-PRZEM Logo & Design portalaaaa

Temat: Apteka
" />
">smiem watpic czy ma ona skonczony jakis kierunek farmaceutyczny bo przeciez w aptece tez nie powinien pracowac ktos z pierwszej lapanki
W Polsce farmaceutą określa się osobę, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku farmacja wyższej uczelni (Akademie Medyczne) i odbyła półroczny staż wliczony w studia lub też roczny staż po ich ukończeniu. Przepisy te są zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej. Kierownikiem apteki może zostać farmaceuta mający co najmniej 5 lat stażu w aptece, lub ukończoną trzyletnią specjalizację. Osoby z 5 letnim stażem nie muszą mieć stosownej specjalizacji. Farmaceuci wykonujący zawód w aptece zobowiązani są do ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji przez uczestniczenie w szkoleniach i kursach, pisanie artykułów i inne formy działalności naukowej. Obowiązuje system punktowy - farmaceuta, który nie uzyska w ciągu 5 lat określonej liczby punktów traci prawo wykonywania zawodu, definiowane jako możliwość samodzielnego wykonywania czynności związanych z pracą w aptece.
Źródło: Farmaceuta - Wikipedia, wolna encyklopedia


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Rozdział 1 :
Art. 91. 1. Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:
1) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) substancje odurzające,
3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P
- określone w odrębnych przepisach.
2. Technik farmaceutyczny, o którym mowa w ust. 1, może również wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu i przygotowywaniu preparatów leczniczych, o których mowa w art. 86 ust. 3 pkt 1-4 oraz pkt 6.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, program praktyki w aptece oraz sposób i tryb jej odbywania przez technika farmaceutycznego, uwzględniając w szczególności zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania czynności określonych w ust. 1 i 2, obowiązki opiekuna praktyki, zakres czynności, które mogą być wykonywane samodzielnie przez praktykanta, formę i sposób prowadzenia dziennika praktyki aptecznej.
Źródło: forum.pyrzyce.biz/viewtopic.php?t=5721
STUDIO-PRZEM Logo & Design portal

Designed By Royalty-Free.Org